خدمات  در منزل :

 اين واحد با  هدف ارائه خدمات به  توانجوياني كه نياز به  آموزش خاص تر داشته  و يا به دليل محدوديت هاي ذهني و جسمي قادر به حضور در مراكز آموزشي نيستند  راه اندازي شده است .
در اين واحد نيز توانجويان در بدو امر مورد ارزيابي كارشناسي قرار گرفته و نيازهاي آموزشي آنان مشخص مي گردد .پس از تعيين نيازهاي آموزشي و توانبخشي ؛  برنامه ريزي لازم انجام شده و كارشناس مرتبط ، طبق ضوابط مركز ، به منزل توانجو اعزام خواهد شد .