منابع آموزشی > مقالات

مقالات هنردرمانی

آزمون هنرهای تجسمی برای " افراد دارای نیازهای خاص" ISC

تدوین و بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی آزمون “ آزمون سنجش توانائی و تعیین سطح  ترسیم درهنرهای تجسمی “ (ویژه افراد با...

ادامه