سنجش

چالش های ورود به مدرسه (قسمت اول)

چالش های ورود به مدرسه نخستین سال ورود فرزندانمان به مدرسه در واقع به معنای خروج از جمع کوچک خانواده و ورود به  محیط اجتماعی بزرگتر  و بر...

ادامه

موفقیت در سنجش مدرسه در سال 1400

موفقیت در سنجش مدرسه در سال 1400 حسی که در انجام کاری برای اولین بار در وجود هر کسی ایجاد می شود بسیار ناب و تکرار نشدنی است و طعم و لذت این اتفاق تا...

ادامه