منابع آموزشی > آزمون هنرهای تجسمی برای " افراد دارای نیازهای خاص" ISC

تدوین و بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی آزمون
“ آزمون سنجش توانائی و تعیین سطح  ترسیم درهنرهای تجسمی “ (ویژه افراد با نیازهای خاص)

نویسنده مسئول :
حسین مفیدی ، کارشناسی ارتباط تصویری
نویسندگان همکار:
دکتر فربد مفیدی ، دکترای روانشناسی سلامت ؛ مدرس دانشگاه ؛  صاحب امتیاز مراکز آموزش و توان بخشی در زمینه اختلالات طیف اتیسم " توان جو " و مرکز جامع آموزش و توانبخشی ذهنی" مفید " ؛ ( دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج )
دکتر عاطفه پور کاوه ؛ کارشناس ارشد روان سنجی و دکترای روانشناسی ( دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج )
 
 
چکیده :

در مراکز توانبخشی ، از هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی برای مداخلات هنر درمانی تولید محور و آموزش  هنری برای افراد دارای نیازهای خاص استفاده می شود . در اختیار داشتن ابزاری برای سنجش "میزان توانائی ترسیم و تعیین سطح در هنرهای تجسمی " ضروری است .

هدف:پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی آزمون هما  برای افراد دارای نیازهای خاص اجرا گردید.

روش:این مطالعه یک پژوهش توصیفی- اکتشافی بوده  و با استفاده از روش تصادفی خوشه ای 490  نفر از توانجویان (کم توان ذهنی و طیف اتیسم) تحت پوشش سازمان بهزیستی در 14استان کشور انتخاب و به آن پاسخ داده اند .  آزمون  16 تکلیف طراحی بر مبنای اصول و مبانی هنر تجسمی را سنجش نموده است .

یافته ­ها: یافته ها نشان می دهند که ضریب پایایی به روش  همسانی درونی  965/0  است. چرخش عامل ها به شیوه واریماکس بیانگر آن است که ساختار نظری پرسشنامه از یک عامل کلی اشباع شده است که 83/67 درصد واریانس کل  آزمون  را تبیین می کند . دو نوع نُرم درصدی و مقوله ای نیز نشان می دهد آزمون از روایی قابل قبولی برخوردار است .

نتیجه­ گیری:این آزمون  ؛ کوتاه، ساده و قابل اجرا با پایایی و روایی مناسب ، برای تشخیص و سنجش توانایی ترسیم و تعیین سطح در هنرهای تجسمی (به ویژه نقاشی)برای این گروه است.

 می توان استفاده از این آزمون را در کارگاه های هنر درمانی و امور توانبخشی ، توصیه نمود .

واژه‌های کلیدی:

اعتبار یابی  آزمون تشخیصی  ، افراد با نیازهای خاص ، هنر درمانی ؛ نقاشی درمانی ؛ هنرهای تجسمی
 

Abstract

Abstract: Visual arts, especially paintings, are used in rehabilitation centers for production-based art therapy interventions and artistic education for people with special needs. It is necessary to have a tool for “measuring the level of drawing ability and level determination in visual arts”.
Objective: The purpose of this study was to validate the HOMA (Iranian disabled artist) test for people with special needs.
Method: This is a descriptive-exploratory study. Using randomized cluster sampling, 490 subjects with mental retardation and autism spectrum disorder –ASD (covered by the Welfare Organization in 14 provinces of the country) were selected and answered the test. The test evaluates 16 design tasks based on the principles of visual art.
Results: Findings show that the reliability coefficient of is 0.965 using internal consistency method. The Varimax rotation of factors indicates that the theoretical structure of the questionnaire is a saturated overall factor that explains 67.83% of the total variance of the test. Two types of percent and categorical norms also indicate that the test has an acceptable validity.
Conclusion: This test is short, simple and applicable, with appropriate reliability and validity, for recognizing and measuring the ability to draw and determining the level in visual arts (especially painting) for this group.
One can use this test at art therapy and rehabilitation workshops.
Keywords: Accreditation Drawing Recognition Test, People with Special Needs, Art Therapy; Painting Therapy; Visual Arts

 

 

فایل های پیوست

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید