گزیده > اخبار مراکز ( مفید - توانجو )

اخبار مراکز ( مفید - توانجو )

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و ویژگی های تشخیصی آزمون گارس

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و ویژگی های تشخیصی آزمون گارس مهر ماه 1399 کارگاه آموزشی ارزیابی و ویژگی های تشخیصی آزمون گارس با حضور مربیان مر...

ادامه  1399/08/06