منابع آموزشی > ایجاد رفتار / شکل دهی

ایجاد رفتار / شکل دهی شکل دهی رفتار

ایجاد رفتار / شکل دهی

شکل دهی رفتار ایجاد شده فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / ایجاد رفتار / شکل دهی -2 فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / ایجاد رفتار / شکل دهی -...

ادامه