منابع آموزشی > ایجاد رفتار / شکل دهی

شکل دهی رفتار ایجاد شدهفایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / ایجاد رفتار / شکل دهی -2
فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / ایجاد رفتار / شکل دهی -3
فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / ایجاد رفتار / شکل دهی -4

 

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید