گزیده > در رسانه ها

در رسانه ها اتیسم

آگاه سازی روز اتیسم

فراگیری در محیط کار ​چالش ها و فرصت ها در جهانی پسا کرونا...

ادامه  1400/01/12
در رسانه ها کودکان کار

رد کار روی چهره‌های کودکان کار/ کودکانی که بی صدا فریاد می‌زنند

هر یک از کودکان کار آرزویی داشتند و آرزو را به گونه‌ای معنا می‌کردند. بزرگ‌مردانی کوچک که خوب می‌دانستند چرخ هیچ صندلی‌ای تا ...

ادامه  1399/09/12
در رسانه ها اتیسم

چشم امید کودکان اتیسم به حمایت های اجتماعی

چشم امید کودکان اتیسم به حمایت‌های اجتماعی جامعه یکی از مهم‌ترین مأمن‌هایی است که می‌تواند نقش حمایت گری خوبی برای کودکان مبتلا...

ادامه  1399/08/24
در رسانه ها

گفتگو با پیشکسوتان / دکتر فربد مفیدی

سازمان نظام پزشکی کرج / گفتگو با دکتر فربد مفیدی حرف زدن در باره کودکان همواره شیرین و البته حساس است پای کودکان استثنایی و معلول یا توان خواه که در ...

ادامه  1399/08/04
در رسانه ها

دریافت لوح تقدیر

دریافت لوح تقدیر از ریاست بهزیستی شهرستان کرج موسسه روان پژوهان مفید و مراکز تابع آن ( مرکز مفید و توان جو) از سوی ریاست بهزیستی شهرستان کرج مورد تقد...

ادامه  1399/07/20
در رسانه ها

مرز شکنی های هنرمندانه / گفتگوی دکتر فربد مفیدی با روزنامه همشهری

  گفتگوی دکتر فربد مفیدی با روزنامه همشهری  رفتارهای كلیشه‌ای و تكراری، حساسیت غیرمعمول در حواس پنجگانه و مشكل در برقراری ارتباط اج...

ادامه  1399/06/23