گزیده > آموزش مجازی

آموزش مجازی

تغييرات خلقي كودكان

تغییرات مقطعی و کوتاه مدت رفتار کودکان ،می تواند شاخص و نشانه ی خوبی از وضعیت خلقی و روانی او باشد. معمولا وقتی کودک چند روز است که لجباز شده، بی قرا...

ادامه  1399/09/23
آموزش مجازی طیف اتیسم

بازي درماني به روش PRT

 روش PRT اين روش كودك محوربوده و تاكيد آن بر اين است كه لزومي ندارد آموزش ها پشت ميز و به صورت مستقيم انجام شود . از شرايط روزمره زندگي و از چي...

ادامه  1399/09/17
آموزش مجازی طیف اتیسم

روش جلب همکاری با کودکان اتیسم

توضیحات دکتر فربد مفیدی راجع به روش های جلب همکاری در کودکان اتیسم در ایام کرونا ...

ادامه  1399/09/17
آموزش مجازی

ایام پاندمی کرونا و کار با کودکان استثنائی در منزل

در  ایام پاندمی کرونا ؛ خانواده های دارای  کودک استثنائی با مشکلات عدیده ای در منزل مواجه هستند . آیا می توان این ایام را مدیریت نمود. در ا...

ادامه  1399/08/06
آموزش مجازی

تمرینات گفتار درمانی

گفتار درمانی  آموزش در منزل ...

ادامه  1399/08/06
آموزش مجازی

کاربرد هنر در توانبخشی

کاربرد هنرهای تجسمی در توانبخشی...

ادامه  1399/08/04