منابع آموزشی > شناخت درمانی


شناخت درمانی 
اساس و پایه شناخت درمانی بر معنای افکارناسازگارانه و نگرشها و فرضهای نادرست بنا شده است که به این افکار و نگرشهای نادرست خطای شناختی میگویند. در حقیقت کار یک شناخت درمانگر به مراجعه کننده خویش این است که به وی کمک کند افکار نادرست و خطاهای شناختی خودش نسبت به پدیده های خارجی را بررسی و تصحیح نماید


فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / شناخت درمانی -1
فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / شناخت درمانی -2
فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی/ شناخت درمانی -3
فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی / شناخت درمانی -4
فایل صوتی / دکتر فربد مفیدی/ شناخت درمانی -5

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید