گزیده > ارزيابي اوليه

           ارزيابي اوليه  
  در ابتداي ورود  ، توانجويان از لحاظ ذهني ؛ گفتار ؛ مسائل حركتي و هوش مورد ارزيابي قرار گرفته و با توجه به نتايج به دست آمده ؛ برنامه آموزشي مورد نياز هر توانجو به درمانگر مستقيم وي  ارائه می گردد. در اين مقطع اطلاعات به دست آمده در پرونده توانجو ثبت شده  و در مقاطع بعدي به عنوان شاخص پيشرفت مورد استفاده قرار مي گیرد .

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید